Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Joanna Saj-Żukowska, z którą w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo skontaktować pisząc na adres e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Zespół Szkół nr 128 w Warszawie stosuje odpowiednie i adekwatne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r. z późn. zm. dalej jako RODO) i innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz nie naruszało praw i wolności osób, których dane osobowe przetwarzane są przez   Zespół Szkół nr 128 w Warszawie.

Zgodnie z zasadą przejrzystości przetwarzania danych wyrażoną w art. 5 ust 1 lit. a RODO, zgodnie z wymaganiami art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że

1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest  Zespół Szkól nr 128

Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@szkolyszareszeregi.edu.pl pisemnie na adres korespondencyjny  Zespół Szkół nr 128 ul. Turmoncka 2 03-254 Warszawa lub dzwoniąc pod nr tel.. 22 811 19 08

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 

Administrator przetwarza dane :

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym i adekwatnym do celów realizacji zadań Administratora określonych w przepisach prawa, w szczególności w:

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następującym celu/celach:

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa wymaga Państwa oddzielnie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w jakim zostały pozyskane oraz przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów w tym w szczególności Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa np.  Policji, Sądom, ZUS.

Do Państwa danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we  własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

•    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

•    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

•    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

•    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

•    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

•    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

•    osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

•    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

•    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

•    przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

•    przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

•    zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

•    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail :  iod_js@dbfotargowek.pl

Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką stanowiącą podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta umowa w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu/ów, o których mowa pkt 4.

 

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, informacji i mienia zgodnie z art. 108 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na terenie siedziby placówki i jej otoczenia prowadzony jest monitoring wizyjny. Dane zapisywane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres ….. dni po upływie którego są one usuwane poprzez nadpisanie danych. Wskazany powyżej okres przetwarzania może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie/nagrania z monitoringu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.

 

Zespół Szkół nr 128 jako Administrator realizuje obowiązek informacyjny względem osób których dane przetwarza zgodnie z art. 13 RODO w momencie pozyskiwania danych osobowych. Natomiast w sytuacji gdy dane osobowe są pozyskiwane nie bezpośrednio od osoby fizycznej, której one dotyczą ale od innego podmiotu, obowiązek informacyjny realizowany jest zgodnie z art. 14 RODO.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 2. Kategorie osób, których dane  przetwarzamy
 • dzieci/uczniów
 • rodziców/opiekunów prawnych dzieci/uczniów,
 • osób upoważnionych do odbiory dzieci z placówki,
 • pracowników, byłych pracowników,
 • przedsiębiorców oraz osób ich reprezentujących współpracujących, z placówką na podstawie umów cywilnoprawnych.
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 2. Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 3. Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 4. Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 5. Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 6. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
 7. Ustawie  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 8. Ustawie  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 9. Ustawie 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 10. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 11. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
 12. do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 13. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 14. na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.
 15. Okres przetwarzania danych osobowych
 16. Odbiorcy danych osobowych
 17. Prawa osób, których dane dotyczą:
 18. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 19. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 20. ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO –  to jest gdy:
 21. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 22. przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 23. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 24. prawo do cofnięcia zgody - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje tej osobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 25. prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych.
 26. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
 27. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 28. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
 29.  Informacja o stosowaniu monitoringu